Lyric and Video Nun riattaccà of Salvatore Avallone & Nancy

  • Lyric Nun riattaccà of Salvatore Avallone & Nancy

Rate lyric

Nun riattaccà

NANCY:non telefonarmi!non cercarmi più ti prego dai non tormentarmi!nun po continuà sta storia,tu si gia spusat!ma c me puo da song na guaglion,nun l'è capit...basta!!!!!!!!
SALVATORE AVALLONE:ma che stai ricenn!io pe te so pront a fa na guerra e nun m'arrenn!nun si n'avventur nun si chell e nu mument!tu si a vita mia to giur!comm me stai accrenn!no nun po fernì accussì!
RIT: SALVATORE AVALLONE:si vuo m spart cu muglierm pe nun perder a te,pripar a rob subit t port n'zieme a me,t'aspett rind a machina e sto gia for a du te...fuimmncenn ammor mi!
NANCY:ma tu si pazz,nun ce piens quand o venen a sapè!nun distruggr a famigl,chell va a m'pazzie pe te!te ve bene,nun so mert mo famm riattaccà!nun poss cchiù parlà!
SALVATORE AVALLONE:NUN RIATTACCA' te preg nun me trattà accussì,si over me vuo bene cu me te ne a venì! NANCY:nun mo dicr cchiù!che mai succederà...e me pe sempe te a scurdà!
FINE RIT: NANCY:oramai è finita!nun me pensà cchiù,nun puo sta male tutt a vit!nun te poss odià pcchè t'agg vulut bene!m'aggia rassignà t'aggia caccuà rind e pensier...ora!!!!!
SALVATORE AVALLONE:fors tu hai ragione,però quand sent a vocia toia me tremm o cor,nun cia facc a sta luntan a te manc mezz'ora,pe l'ultima nott ia veremmicestaser...teng voglia e te verè!
RIT: SALVATORE AVALLONE:si vuo m spart cu muglierm pe nun perder a te,pripar a rob subit t port n'zie
me a me,t'aspett rind a machina e sto gia for a du te...fuimmncenn ammor mi!
NANCY:ma tu si pazz,nun ce piens quand o venen a sapè!nun distruggr a famigl,chell va a m'pazzie pe te!te
ve bene,nun so mert mo famm riattaccà!nun poss cchiù parlà!
SALVATORE AVALLONE:NUN RIATTACCA' te preg nun me trattà accussì,si over me vuo bene cu me te ne a venì!
NANCY:nun mo dicr cchiù!che mai succederà...e me pe sempe te a scurdà!
FINE RIT: Salvatore Avallone:NUN RIATTACCA' T PREG!NUN ME TRATTA' ACCUSSì!SI OVER ME VUO BEN CU ME TE NE A VENì!
Nancy:NUN MO DICIR CCHIù CHE MAI SUCCEDERA' E ME P SEMP TE A SCURDA'!!!!!
  • Actions
  • Comment this song
  • *

The lyrics published in this
website is provided by SingRing.

©2007-2016 - www.eremon.it - testi musicali - canzoni - video - lyrics